لیبل زیتون

گروه کارخانجات زیتون آرشیا (بنیاد خیریه دکتر نبی ) از سال 1383 شروع بکار کرد و تاکنون برای بیش از پنج هزار نفر اشتغال ایجاد نموده است.افرادی که یا از پای چوبه دار پایین آمده اند یا دوره حبس شان را به انتها رسانیده اند یا از کانون اصلاح و تربیت ترخیص شده اند و یا مادران تنهایی هستند که بار مسئولیت زندگی را به دوش میکشند.